ACRECIO

Cây Trồng: Rau màu, Lúa, Mía, CAT, Cây con vườn ươm

Đối tượng xử lý: Trên bầu, cây cằn cõi, sau sạ 7-10 ngày và 18-20 ngày