BELLKUTE 40WP

Cây Trồng: Hoa hồng

Dịch bệnh: Bệnh Phấn trắng

Danh mục: