CẶP ĐÔI NISSORUN 5EC & AMECTINAIC 36EC

Cây Trồng: Lúa, Nhãn, Cải bắp

Dịch Hại: Nhện lông nhung, Nhện đỏ, Nhện gié

Danh mục: