CARINA 50EC

Cây Trồng: Lúa, Cà phê

Dịch Hại/Sâu Hại: Sâu cuốn lá, Rệp sáp

Danh mục: