D-RON 80WP

Cây trồng: Mía, dứa, bông, thanh long

Dịch – Bệnh: Hậu nảy mầm sớm 2-4 lá

Danh mục: