DANISARABA 20SC

Cây Trồng: Hoa hồng

Dịch Hại/Sâu Hại: Nhện đỏ

Danh mục: