HIDA 15WG

Cây trồng: Dưa Leo (dưa chuột), Khoai tây

Dịch bệnh: Bệnh sương mai (mốc sương)

Danh mục: