HUIVIL 5SC

Cây Trồng: Lúa, Cà Phê , Cao Su

Dịch bệnh: Lem lép hạt, Khô vằn, Bệnh Rỉ sắt và Nấm hồng

Danh mục: