KOCIDE 46.1 WG

Cây trồng: Lúa, Cà phê, Hồ tiêu, Khoai tây, Điều.

Dịch bệnh: Bạc lá, Thối rễ, Thán thư, Sương mai

Danh mục: