MIMIC 20SC

Cây Trồng: Lúa, Thuốc lá, Lạc (đậu phộng)

Dich Hại/Sâu hại: Sâu đục thân, Sâu cuốn lá, Sâu xanh da láng

Danh mục: