MOSPILAN 20SP

Cây Trồng: Lúa

Dịch Hại/Sâu Hại: Rầy Nâu, Rầy lưng trắng

Danh mục: