MOSPILAN 3EC

Cây Trồng: Lúa, Hồ tiêu, Vừng (mè), Cà phê, Bông vải

Dịch Hại/Côn Trùng gây hại: Rầy nâu, Rầy lưng trắng, Bọ xít, Rệp sáp, Bọ trĩ, Rầy xanh

Danh mục: