NINJA 35EC

Cây Trồng: Lúa

Dịch bệnh: Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông trên lúa

Danh mục: