NISSORUN 5EC

Cây Trồng: Nhãn, Vải, Cam, Đu đủ, Lúa, Chè, Hoa hồng

Dịch Hại/Sâu Hại: Nhện lông nhung, Nhện đỏ, Nhện gié

Danh mục: