RINGO-L 20SC

Cây Trồng:  Đậu nành (đậu tương), Cà phê, gừng

Dịch Bệnh: Bệnh thán thư hại cây trồng

Danh mục: