SHEBA 50EW

Cây Trồng: Cà Phê, Bắp (ngô)

Dịch Hại/Sâu Hại: Rệp sáp, Sâu keo mùa thu

Danh mục: