TAKUMI 20SC

Cây Trồng: Lúa, Cải bắp, Bưởi

Dịch Hại/Sâu Hại: Sâu cuốn lá, Sâu tơ, sâu đục quả

Danh mục: