TEPPEKI 50WG

Cây Trồng: Lúa

Dịch Hại/Sâu Hại: Rầy nâu

Danh mục: