Echo 60EC

Cây trồng: lúa

Đối tượng phòng trị: Cỏ

Danh mục: