SATUNIL 60EC

Cây Trồng: Lúa

Đối tượng gây hại: Cỏ dại

Danh mục: