Sáu vấn đề trọng tâm để đạt được tăng trưởng bền vững

Cơ sở cho hoạt động của Tập đoàn Sumitomo có thể được tìm thấy trong Triết lý kinh doanh của Sumitomo, đã hình thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của Sumitomo trong suốt 400 năm qua. Một trong những tôn chỉ của triết lý này là: “Mang lại lợi ích cho bản thân và người khác, lợi ích cá nhân và công cộng là một và giống nhau.” Chúng tôi hiểu rằng tôn chỉ này ủng hộ các hoạt động kinh doanh của Sumitomo phải mang lại lợi ích không chỉ cho Sumitomo mà còn cho xã hội xung quanh chúng ta để cùng nhau đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Tôn chỉ này đã được đưa vào Tuyên Bố Sứ Mệnh Doanh Nghiệp của Tập đoàn Sumitomo Corporation. Được hướng dẫn bởi Tuyên bố Sứ Mệnh Doanh Nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đã tiếp tục tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình với mục đích trở thành một tổ chức toàn cầu liên tục đi trước trong việc thích ứng với sự thay đổi, tạo ra giá trị mới và đóng góp rộng rãi cho xã hội

Điều quan trọng là phải xem xét lại cách chúng ta nên giải quyết các vấn đề xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Để đạt được sự tăng trưởng bền vững cùng với xã hội trong tương lai, chúng tôi đã xác định các vấn đề quan trọng mà chúng tôi nên ưu tiên giải quyết bằng cách tận dụng thế mạnh của mình phù hợp với Triết Lý Kinh Doanh của Sumitomo và Tuyên Bố Sứ Mệnh Doanh Nghiệp của Tập đoàn Sumitomo Corporation.

1. Đạt được sự hài hòa với môi trường toàn cầu:

Để xã hội hóa xu hướng tái chế và giảm thiểu biến đổi khí hậu, chúng tôi đang nỗ lực thiết lập các khuôn khổ để sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và cung cấp năng lượng tái tạo ổn định. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ đạt được sự tăng trưởng hài hòa với môi trường toàn cầu.

2. Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và ngành công nghiệp địa phương:

Chúng tôi luôn trang bị và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người dân ở các quốc gia và khu vực địa phương và đóng góp vào việc phát triển các nền tảng công nghiệp địa phương. Thông qua những phương tiện này, chúng ta sẽ tạo ra một chu trình đạo đức, trong đó chúng ta có thể tăng trưởng và phát triển cùng với các cộng đồng địa phương.

3. Thiết lập nền tảng cho phong cách sống thoải mái và phong phú:

Chúng tôi cố gắng hiện thực hóa phong cách sống thoải mái và tiện lợi hơn bằng cách cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cho mục đích sử dụng hàng ngày đồng thời đáp ứng nhu cầu về lối sống có chất lượng nhằm hỗ trợ sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người dân trên toàn thế giới.

4. Cung cấp “Khả năng tiếp cận” đa dạng:

Chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận đa dạng để mở ra khả năng kiến tạo giá trị mới. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa và di chuyển người theo những cách an toàn và hiệu quả, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối thông tin và tài chính.

5. Phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự đa dạng:

Để tạo ra giá trị mới và sự đột phá bằng cách cho phép đội ngũ nhân sự đa dạng của mình phát huy hết khả năng của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chúng tôi sẽ thúc đẩy sự phát triển và trao quyền cho họ, điều này đại diện cho những nguồn lực quản lý quan trọng nhất của chúng tôi.

6. Tăng cường quản trị:

Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng soạn thảo và thực hiện các chiến lược để đạt được tăng trưởng bền vững cũng như đưa ra sự giám sát thích hợp đối với các chiến lược này, đồng thời tất cả vẫn duy trì tính minh bạch. Bằng cách này, chúng tôi sẽ cải thiện hiệu quả quản lý và duy trì sự quản lý lành mạnh.