Luna Sensation 500SC

Cây trồng: Khoai tây

Đối tượng phòng trị: Đốm vòng

Danh mục: