Moneys 325SC

Cây trồng: Lúa, hoa hồng

Dịch bệnh: đạo ôn, lem lép hạt; phấn trắng.

Danh mục: